Karta Dużej Rodziny
28 lutego 2018

Informujemy, że w dniu 5 grudnia  2014 r. opublikowana została ustawa o KARCIE DUŻEJ RODZINY ( Dz. U z  23 grudnia 2014r poz 1863 ), która określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny  bez względu na dochód.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się  w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna będzie na stronie internetowej rodzina.gov.pl.  Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Wykaz zniżek oraz szczegółowe informacjedotyczące programu zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w Urzędzie Miejskim  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w pokoju nr.4. 

 

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

1)w przypadku rodzica –

dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do

co najmniej trojga dzieci;

2)w przypadku małżonka rodzica –dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3)w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia –akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4)w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia –dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia –dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6)w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka –postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7)w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. owspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument

potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka do ukończenia 18 roku życia, odpis aktu urodzenia.

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny(np. w przypadku cudzoziemca).

Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r.

Rozporządzenie MPiPS z dnia 23 grudnia 2014 r.

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny

Wykaz dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku