Urząd Miejski w Żelechowie
Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3 lutego 2021

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVII/193/2021 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r., poz. 777 z dnia 29 stycznia 2021 r.), Burmistrz Żelechowa zawiadamia, że od dnia 1 marca 2021 roku na terenie miasta i gminy Żelechów będą obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

miasto Żelechów gmina Żelechów
Miesięczna stawka opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny 32,00 zł 29,00 zł
Miesięczna stawka opłaty w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów

64,00 zł

58,00 zł
Wysokość zwolnienia w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym (tylko dla zabudowy jednorodzinnej) 4,00 zł/os 4,00 zł/os

Począwszy od 1 marca 2021 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczane według nowych stawek.

Zmiana stawek nie powoduje obowiązku złożenia przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji (z wyłączeniem właścicieli nieruchomości, którzy do tej pory nie złożyli wymaganej deklaracji), a wysokość nowej opłaty podana będzie w zawiadomieniu Burmistrza Żelechowa, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych  w deklaracji. Zawiadomienia zostaną dostarczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty. Terminy płatności pozostają bez zmian.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkujących mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Miejskim w Żelechowie, pokój nr 11.

                                                                                               Burmistrz Żelechowa

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577