Urząd Miejski w Żelechowie
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
16 marca 2018

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku    w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) oraz § 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów przyjętego Uchwałą Nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016 roku

przypomina się właścicielom nieruchomości o obowiązku:

uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Obowiązek uprzątnięcia chodników powinien być realizowany przez odgarnięcie ww. zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających śliskość chodnika (np. posypanie piaskiem).

Obowiązek sprzątania chodnika dotyczy: właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotów władających nieruchomością.

Niewykonanie ww. obowiązku podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ww. ustawy.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577