Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
1 marca 2018

Uchwała Nr XXVIII/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego miasta Żelechów oraz dla części obrębów geodezyjnych: Wola Żelechowska, Huta Żelechowska i Kotłówka w gminie Żelechów

Rozstrzygnięcie nadzorcze

 

Uchwała Nr LII/370/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Stary Goniwilk, Kalinów, Nowy Goniwilk, Piastów, Władysławów w gminie Żelechów

 

rysunek planu, sporządzony w skali 1:1000 cz. 1 ( prawy przycisk myszy – > wyświetl link w nowej karcie )

rysunek planu, sporządzony w skali 1:1000 cz. 2 ( prawy przycisk myszy – > wyświetl link w nowej karcie )

rysunek planu, sporządzony w skali 1:1000 cz. 3 ( prawy przycisk myszy – > wyświetl link w nowej karcie )

rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu mpzp

 

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe na potrzeby MPZP

Załącznik nr 1 do opracowania

Załącznik nr 2 do opracowania

 

Uchwała Nr XIV/93/04 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – mapa w skali 1 : 10 000 ( prawy przycisk myszy -> wyświetl link w nowej karcie )

 

Uchwała Nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania miasta Żelechów

Załącznik nr 1 – mapa w skali 1 : 500

Załącznik nr 2 – wykaz zgłoszonych uwag

Załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

Prognoza skutków finansowych uchwalenia MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko stan rzeczywisty mapa 1 : 500

Prognoza oddziaływania na środowisko stan projektowany mapa 1 : 500

 

Uchwała Nr XXXI/250/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów – Rynek z przyległymi ulicami

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów – Rynek z przyległymi ulicami – mapa w skali 1:500 ( prawy przycisk myszy -> wyświetl link w nowej karcie )

 

Uchwała Nr XIX/131/05 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – mapa w skali 1 : 2 000 ( prawy przycisk myszy -> wyświetl link w nowej karcie )

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – mapa w skali 1 : 5 000 ( prawy przycisk myszy -> wyświetl link w nowej karcie )

 

Uchwała Nr XXVII/191/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów, teren zabytkowego parku dworskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/191/10 (cz. 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/191/10 (cz. 2)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/191/10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/191/10 (cz. 1)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/191/10 (cz. 2)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/191/10 (cz. 3)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/191/10