Urząd Miejski w Żelechowie
KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
16 marca 2018

Z A W I A D O M I E N I E

Działając zgodnie z § 47 ust.1 Statutu Gminy Żelechów  zawiadamiam o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Żelechowie, które odbędzie się w dniu 19 marca 2018 r. o godz. 14 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rady i przedstawienie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego obrad Komisji.
 3. Opiniowanie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów  na lata 2018 – 2028.
 4. Opiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2018.
 5. Opiniowanie uchwały w sprawie podziału Gminy Żelechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
 6. Opiniowanie uchwały w sprawie podziału Gminy Żelechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,   granic oraz  siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 7. Opiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
 8. Opiniowanie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 9. Opiniowanie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty  za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów.
 10. Opiniowanie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych.
 11. Opiniowanie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z terenu przy fontannie i fontanny miejskiej w Żelechowie.
 12. Opiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości gruntowej wraz z lokalem użytkowym położonym w Żelechowie na okres pięciu lat w drodze bezprzetargowej.
 13. Opiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechów w 2018 roku.
 14. Opiniowanie uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Gminie Żelechów na rok 2018.
 15. Opiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żelechów na rok 2018.
 16. Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie z działalności oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2017 r.
 17. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie za rok 2017.
 18. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie za rok 2017.
 19. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.
 20. Sprawozdanie Prezesa Zarządu KS „Sęp” w Żelechowie z działalności klubu w roku 2017.
 21. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2017 r. na terenie Miasta i Gminy Żelechów.
 22. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Żelechów w okresie od 01.01.2017 – 12.2017 r.
 23. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie obrad.

WICEPRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Żelechowie

Joanna Piekut

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577