Urząd Miejski w Żelechowie
Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Żelechów
9 maja 2023

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Żelechów!

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest także do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizacje umowy zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Taką kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata, która obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe na terenie miasta i gminy. Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do sierpnia 2024 r.  Artykuł 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe bez względu na rodzaj nieruchomości.

 Na terenie naszej gminy wywozem nieczystości ciekłych zajmują się następujące podmioty:

  1. EKOLIDER Jarosław Wyglądała

            Lucin 4, 08-400 Garwolin, tel. (25) 6830953 lub  (25) 6827600;

  1. CZYSTOPOL Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Danuta Gendek

            Spokojna 20, 08-404 Górzno, tel. (25) 6831549;

  1. 3Kazimierz Kiliszek Wywóz Nieczystości Płynnych

            Długa 69, 08-430 Żelechów, tel. 692838455;

  1. EKO-TRANS Rafał Garbarczyk

            Gończyce 125, 08-460 Sobolew, tel. 506803624;

  1. 5WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

            Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. (32) 2784531;

  1. 6TOI TOI Polska Sp. z o.o.

            Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. (22) 6145979;

  1. Jacek Wojtaś SOLARPROFI Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 

            Lendo Ruskie 42, 08-504 Ułęż, tel. 507708875.

 

Właściciele, którzy nie wypełnili obowiązku wynikającego z ww. ustawy winni to uczynić niezwłocznie oraz zgłosić do ewidencji prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Żelechowie posiadane zbiorniki bezodpływowe bądź przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Gmina Żelechów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) zobowiązana jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich istniejących  zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczególna uwaga skupiona będzie na posesjach, z których ilość wywożonych z szamb nieczystości ciekłych będzie zdecydowanie niniejsza niż ilość zużywanej wody. 

W związku z powyższym pracownicy Urzędu Miejskiego w Żelechowie rozpoczęli kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, kontrola obejmuje posiadanie przez właścicieli nieruchomości umów oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych.

            Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

 

Łukasz Bogusz

Burmistrz Żelechowa

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577

Notice: Undefined index: content in /home/umzelechow/domains/zelechow.pl/public_html/wp-content/plugins/itlu/public/class-itlu-public.php on line 152