Urząd Miejski w Żelechowie
Obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych
14 kwietnia 2022

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r.. poz. 888 z późn. zm.) właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych (spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych). Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy właściciel nieruchomości, którego budynek nie jest podłączony do sieci kanalizacyjnej zobowiązany jest do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz posiadania dowodów uiszczania opłat za ww. usługę.

Na terenie naszej gminy wywozem nieczystości ciekłych zajmują się następujące podmioty:

1. EKOLIDER Jarosław Wyglądała Lucin 4, 08-400 Garwolin, tel. (25) 6830953 lub (25) 6827600;

2. CZYSTOPOL Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Danuta Gendek Spokojna 20, 08-404 Górzno, tel. (25) 6831549;

3. Kazimierz Kiliszek Wywóz Nieczystości Płynnych Długa 69, 08-430 Żelechów, tel. 692838455;

4. EKO-TRANS Rafał Garbarczyk Gończyce 125, 08-460 Sobolew, tel. 506803624;

5. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. (32) 2784531;

6. TOI TOI Polska Sp. z o.o. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. (22) 6145979;

7. Jacek Wojtaś SOLARPROFI Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Lendo Ruskie 42, 08-504 Ułęż, tel. 507708875.

Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają podpisanej umowy z podmiotem świadczącym ww. usługi powinni niezwłocznie zawrzeć taką umowę oraz gromadzić potwierdzenia opłaty za usługę wywozu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy burmistrz kontroluje:

  • posiadanie umów, o których mowa powyżej,
  • zgodność postanowień tych umów z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ww. ustawy,
  • dowody uiszczania opłat za te usługi.

Informujemy, że zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ww. ustawy właściciel nieruchomości, który nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 lub 1a albo w regulaminie podlega karze grzywny.

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577