Urząd Miejski w Żelechowie
Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny w MGOPS
10 sierpnia 2018

Informacja o zakończeniu naboru

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie
zatrudni asystenta rodziny

FORMA ZATRUDNIENIA:

umowa o pracę na czas określony od momentu podpisania umowy do 31.12. 2018 r.

ZAKRES PRACY

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez MGOPS, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną. Asystent rodziny musi być dyspozycyjny oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej a przede wszystkim powinien być otwarty na kontakt z ludźmi. Szczegółowy zakres obowiązków asystenta rodziny określa art.15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. 2016 poz.575).

KWALIFIKACJE ASYSTENTA RODZINY

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. list motywacyjny,
  2.  życiorys (CV),
  3.  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
  4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  5. oświadczenie o niekaralności,
  6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
  9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE..2016.L119.poz1).

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy ,40 godz. tygodniowo od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie.

Dokumenty należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelechowie do 24 sierpnia 2018r w godzinach 8.00– 16.00 osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko asystenta rodziny” Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie
ul. Piłsudskiego 47 08-430 Żelechów.

Tel/fax 25 7541146  

Postanowienia końcowe:

Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej; Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  w Żelechowie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żelechowie.

 

Kierownik MGOPS

Ewa Jaśkiewicz

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577