Urząd Miejski w Żelechowie
Nowy obowiązek właścicieli nieruchomości w zakresie ochrony powietrza
20 stycznia 2021

Nowy obowiązek właścicieli nieruchomości

w zakresie ochrony powietrza

            Informujemy, że w dniu 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2020 r. pod pozycją 9595 i jest również dostępna na stronach internetowych: www.mazovia.plwww.powietrze.mazovia.pl. Powyższy program wszedł w życie w dniu 30 września 2020 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2026 r. Termin rozpoczęcia realizacji wszystkich działań naprawczych (oprócz przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji) to 1 stycznia 2021 r.

Program został sporządzony ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu.

Zgodnie z zapisami ww. programu, do jego realizacji zobowiązane zostały także podmioty korzystające ze środowiska oraz osoby fizyczne niebędące podmiotami korzystającymi ze środowiska, działające na terenie województwa mazowieckiego. Podmioty powyższe zobowiązane zostały również do przekazywania wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła we wszelkich budynkach służących celom mieszkalnym bądź gospodarczym znajdujących się na terenie nieruchomości, w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę.

            W związku z powyższym w przypadku wymiany pieca/kotła lub instalacji dodatkowego pieca/kotła, właściciel lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia ww. deklaracji w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego pieca/kotła.

Wzór ww. deklaracji dostępny jest w załączniku.

Więcej informacji na temat nowego Programu ochrony powietrza można uzyskać pod linkiem: http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/nowy-program-ochrony-powietrza-dla-mazowsza-przyjety

Informacje w sprawie deklaracji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żelechowie, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów, tel. 257541006.

deklaracja wymiana źródła ciepła.pdf

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577