Urząd Miejski w Żelechowie
XLV Sesja Rady Miejskiej w Żelechowie
25 czerwca 2018

Żelechów, dnia 21 czerwca 2018 r.

RM.0002.45.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Działając zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zm. ) z a w i a d a m i a m o XLV ej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz.16 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

 1. Przedstawienie porządku obrad.

 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności z okresu międzysesyjnego tj. od dnia 17 .05. 2018 r.

 3. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, które odbyło się w dniu 26 .06. 2018 r.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2018 – 2028.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2018 .

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żelechów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Żelechów.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Żelechowa.

 13. Przyjęcie protokołu z XLIV-ej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie.

 14. Sprawy różne.

 15. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Żelechowie

Jacek Sławomir Bogusz

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577