Urząd Miejski w Żelechowie
Absolutorium burmistrza Żelechowa za 2022 rok
30 czerwca 2023

29 czerwca br. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Żelechowie. Podczas sesji został przedstawiony „Raport o stanie Gminy w 2022 roku” zawierający podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim z uwzględnieniem realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu. Po przeprowadzonej debacie nad Raportem radni udzielili Burmistrzowi wotum zaufania. Następnie odczytany został protokół Komisji Rewizyjnej oraz uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez burmistrza Żelechowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok i pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żelechowie dotyczącym udzielenia absolutorium burmistrzowi Żelechowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2022. W wyniku głosowania radni jednogłośnie zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok a następnie udzielili burmistrzowi Żelechowa Łukaszowi Boguszowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.

Po udzieleniu absolutorium radna Rady Powiatu Garwolińskiego Urszula Kobielus, przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie Daniel Kocielnik w imieniu radnych, Sekretarz Gminy Beata Talarek i Skarbnik Gminy Beata Kosyra w imieniu pracowników urzędu, kierownik Posterunku Policji w Żelechowie Łukasz Rosłaniec, dyrektorzy szkół gminnych oraz sołtysi z gminy Żelechów pogratulowali burmistrzowi uzyskania wotum zaufania i absolutorium.

Burmistrz podziękował radnym za udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu. Przedstawione w raporcie dane dowodzą, że mimo wielu trudności jakie wynikały z procesu wychodzenia z pandemii, wzrostu inflacji, wojny na Ukrainie oraz nakładania wielu dodatkowych zadań na samorządy dzięki wspólnym staraniom udało się zrealizować wiele zaplanowanych inwestycji z różnych dziedzin. W 2022 roku rozpoczęła się realizacji jednej z największych inwestycji w gminie Żelechów – przebudowa oczyszczalni ścieków, na realizację której udało się pozyskać środki zewnętrzne w wysokości ponad 12 mln. zł z Polskiego Ładu Mając oraz 2,5 mln. zł z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Burmistrz przedstawił również pozostałe działania inwestycyjne, w tym inwestycje drogowe, budowę kanalizacji realizowane w dużej mierze dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym z wielu źródeł – m.in. środki rządowe z różnych programów, środki z budżetu województwa mazowieckiego czy WFOŚiGW. Wysokość środków pozyskanych w 2022 r. wynosi 14 700 000,00 zł. Łącznie w czasie trwającej kadencji pozyskano ponad 36 500 00,00 zł.

Podsumowując działania przeprowadzone w 2022 roku burmistrz podziękował radnym na czele z Przewodniczącym Rady za zgodną i konstruktywną współpracę na rzecz gminy. Podziękował również sołtysom za głos doradczy i troskę o dobro wspólne mieszkańców. Słowa podziękowania skierował również do dyrektorów szkół, pracowników urzędu, z sekretarz i skarbnik Gminy, kierownikami jednostek organizacyjnych i podległych oraz wydziałów urzędu na czele.

Podziękowania popłynęły również za nieocenioną pomoc, współpracę i okazywane wsparcie do parlamentarzystów – senator Marii Koc, posła Grzegorza Woźniaka, poseł Iwony Kurowskiej, przedstawicieli samorządu województwa mazowieckiego – Marszałek Ewy Janiny Orzełowskiej, Marszałek Elżbiety Lanc, do starosty powiatu garwolińskiego Mirosława Walickiego oraz radnych powiatowych Urszuli Kobielus i Krzysztofa Ośki.

Na zakończenie burmistrz przedstawił plany inwestycyjne na kolejny rok, w których znalazły się m.in. takie inwestycje jak stacja uzdatniania wody, przebudowa ul. Ogrodowej, kanalizacja sanitarna w Żelechowie, rewitalizacja terenu przed Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, rozpoczęcie budowy pierwszego w naszej gminie żłobka.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577