Urząd Miejski w Żelechowie
Informacja o pozyskanym dofinansowaniu – kwiecień 2023 r.
12 maja 2023
W miesiącu kwietniu gmina Żelechów pozyskała następujące dofinansowania;
  • 11.04.2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie Żelechów dotację w wysokości 150 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 131434W w Hucie Żelechowskiej”. Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej na długości 535 m i szerokości 4 m, o łącznej powierzchni 2 155,91 m2. Zostaną dodatkowo wykonane przepusty rurowe o łącznej długości 9,8 m, obustronne pobocza z kruszyw łamanych o szerokości 0,5 m i długości po 535 m a także zostanie ustawionych 5 sztuk znaków drogowych. Szacunkowy koszt całkowity zadania to 588 953,41 zł.
  • 12.04.2023 r. podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn. „Spotkajmy się dla bezpieczeństwa – organizacja spotkania informacyjnego mającego na celu przeciwdziałanie przestępczości na terenie Gminy Żelechów”, w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej.
    Zadanie przewiduje zorganizowanie spotkania informacyjnego podnoszącego świadomość mieszkańców miasta i gminy Żelechów w zakresie współczesnych zagrożeń przestępczością i sposobów jej przeciwdziałania. Spotkanie będzie współorganizowane przez 4 koła gospodyń wiejskich: w Starym Kębłowie, Stefanowie, Łomnicy i Nowym Goniwilku. Dla potrzeb realizacji zadania przewidziano zakup wyposażenia dla każdego z kół w kwocie do 5 tyś. złotych, łącznie 20 000,00 zł. Wnioskowana kwota to 100% kosztów realizacji przedsięwzięcia.
  • 12.04.2023 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Żelechów”. W ramach zadania przewidziano wymianę łącznie 49 szt. starych lamp oświetlenia ulicznego na nowoczesne oprawy LED, wraz z wysięgnikami oraz 3 skrzynek licznikowych w miejscowościach Kalinów, Nowy Goniwilk, Stary Goniwilk i Wola Żelechowska. Koszt całkowity zadania to 110 352,06 zł, przyznana kwota dofinansowania to 99 316,00 zł, co stanowi 90% kosztów.
  • 18.04.2023 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie pozytywnie zaopiniował wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów” w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. W ramach zadania przewidziano zabezpieczenie, odbiór, transport i utylizację 87,5 Mg wyrobów zawierających azbest z 27 posesji z terenu miasta i gminy Żelechów. Przyznana dotacja to 35 000,00 zł, co pokrywa 100 % szacunkowych kosztów realizacji zadania.
  • 25.04.2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o dofinansowaniu zadania pn. „Kontrola palenisk domowych na terenie Gminy Żelechów” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”. W ramach zadania przewidziano przeprowadzenie akcji kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej poprzez zakup wyposażenia do pobierania próbek z palenisk, szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego w Żelechowie z techniki pobierania próbek oraz zlecenie analizy pobranych próbek. Koszt całkowity zadania to 40 239,00 zł, przyznana kwota dofinansowania to 30 179,00 zł, co stanowi 75% kosztów.
  • 25.04.2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o dofinansowaniu zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Żelechów” w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023”. Celem zadania jest ograniczenie bezdomności zwierząt poprzez zmniejszenie ich niekontrolowanego rozmnażania się W ramach zadania przewidziano poddanie zabiegowi kastracji łącznie 86 zwierząt wraz z ich zaczipowaniem oraz wpisaniem do bazy danych. Koszt całkowity zadania to 39 930,00 zł, przyznana kwota dofinansowania to 19 965,00 zł, co stanowi 50% kosztów.
  • 25.04.2023 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę o dofinansowaniu zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego i montaż elewacji drewnianej budynku gospodarczo – magazynowego na terenie ROD LOTNISKO w Żelechowie”, w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2023”. W ramach zadania przewidziano wykonanie remontu budynku gospodarczo – magazynowego w zakresie wymiany pokrycia dachowego oraz wymiany starej elewacji na nową z paneli drewnianych. Koszt całkowity zadania to 25 000,00 zł, przyznana kwota dofinansowania to 10 000,00 zł, wkład własny RDO LOTNISKO to 5 000,00 zł, wkład własny gminy to 10 000,00 zł.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577

Notice: Undefined index: content in /home/umzelechow/domains/zelechow.pl/public_html/wp-content/plugins/itlu/public/class-itlu-public.php on line 152