Urząd Miejski w Żelechowie
Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
16 lutego 2021

Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) informuje się właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, o obowiązku posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (prowadzący działalność gospodarczą, instytucje, zakłady pracy: produkcyjne, usługowe itp.) są zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym na terenie Gminy Żelechów wpis do rejestru działalności regulowanej.

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Żelechów na dzień 11.02.2021r.:

– EKOLIDER Jarosław Wyglądała,

– „CZYSTOPOL” Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Danuta Gendek,

– LUKE TECH Łukasz Pietryka,

– REMONDIS Sp. z o.o.,

– Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o.,

– ECOGLOBE Sp. z o.o. Sp.k.

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Żelechów dostępne są na stronie internetowej www.zelechow.pl w zakładce ,,Gospodarowanie Odpadami  – Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych”.

Na terenie Gminy Żelechów systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. Jeżeli na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza, podczas której powstają odpady komunalne, właściciel tej nieruchomości zobowiązany był do złożenia deklaracji dotyczącej części zamieszkałej oraz posiadać umowę z przedsiębiorcą posiadającym na terenie Gminy wpis do rejestru działalności regulowanej, na odbiór odpadów komunalnych z części niezamieszkałej.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.), w ramach kontroli prowadzonych przez Gminę mogą zostać wezwani w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do przedstawienia: aktualnych umów i dowodów uiszczenia opłaty za usługę.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych oraz dokumentów potwierdzających ich odbiór, skutkować będzie:

– nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.);

– wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podst. art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.).

 

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577