Urząd Miejski w Żelechowie
Klauzula informacyjna RODO – Monitoring wizyjny
21 listopada 2018

Klauzula informacyjna RODO – Monitoring wizyjny

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego jest:
  Gmina Żelechów, reprezentowana przez Burmistrza Żelechowa, z siedzibą: Rynek 1, 08-430 Żelechów, tel. (25) 754 11 44.
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Krzysztofa Mikulskiego, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-km@tbdsiedlce.pl
 3. Administrator danych osobowych gromadzi Państwa dane w systemie monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Monitoring obejmuje obszar przestrzeni publicznej: ……….. oraz/lub teren nieruchomości i/lub obiekty budowlane ………….
 4. Podstawą do przetwarzania danych jest art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2018 r. poz. 994).
 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.
 6. W szczególnych sytuacjach (np. zdarzenia naruszające bezpieczeństwo osób) Administrator może udostępnić Państwa dane w postaci wizerunku innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. Policji).
 7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od chwili ich utrwalenia.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
 11. dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 12. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 13. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 14. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: iod-km@tbdsiedlce.pl.
 15. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 16. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 17. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 18. O szczegółach podstawy gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora Danych prowadzącą przetwarzanie danych z monitoringu wizyjnego.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577