Urząd Miejski w Żelechowie
Klauzula informacyjna RODO – transmisja obrad Rady Miejskiej
21 listopada 2018

Klauzula informacyjna RODO – transmisja obrad Rady Miejskiej

 1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gmina Żelechów, reprezentowana przez Burmistrza Żelechowa, z siedzibą: ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów,
tel. (25) 754 11 44.

 1. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Krzysztofa Mikulskiego, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-km@tbdsiedlce.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku z obrad Rady Miejskiej.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych, zgodnie z art. 20 1b Ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 4. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie; tj. rejestracji i transmisja wizerunku i wypowiedzi z udziału w obradach Rady Miejskiej, niezbędnym do realizacji obowiązku prawnego o którym mowa powyżej.
 5. Administrator może powierzyć Państwa dane podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów – w zakresie udostępnienia środków technicznych do transmisji i rejestracji obrazu i dźwięku z obrad Rady Miejskiej.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu możliwość dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących w zakresie rejestracji i transmisji wizerunku i wypowiedzi z udziału w obradach Rady Miejskiej, dane te są z mocy prawa publicznie dostępne.
 8. Z uwagi na ograniczenia techniczne, nie możemy zrealizować Państwa prawa do żądania sprostowania danych osobowych oraz do ograniczenia ich przetwarzania.
 9. Nie możecie Państwo wnieść skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji i transmisji wizerunku i wypowiedzi podczas obrad Rady Miejskiej oraz żądać usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie jest realizacją obowiązku prawnego Administratora.
 10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-km@tbdsiedlce.pl.
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 1. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 2. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 3. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora danych prowadzącą przetwarzanie oraz przez inspektora ochrony danych.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577