Urząd Miejski w Żelechowie
Kontrole palenisk domowych na terenie miasta i gminy Żelechów
20 listopada 2023

Żelechów, dnia 20.11.2023r

 O B W I E S Z C Z E N I E

                Burmistrz Żelechowa informuje, że w związku z koniecznością realizacji Uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020r.  w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020r. poz. 9595) w okresie od 20 listopada 2023r. do 31 marca 2024r. prowadzone będą przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Żelechowie kontrole palenisk domowych na terenie miasta i gminy Żelechów. W trakcie kontroli sprawdzany będzie również stosowny opał oraz sposób jego magazynowania.

 

Przepisy ustawy o ochronie powietrza, uchwały antysmogowej oraz Programu Ochrony Powietrza dla woj. mazowieckiego nałożyły na gminy obowiązek kontroli przestrzegania jej zapisów.

Każda gmina ma obowiązek przeprowadzenia określonej liczby kontroli.

Kontrole będą wykonywane na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Żelechowa, działającego w oparciu o artykuł 379 Prawa ochrony środowiska, który uprawnia kontrolującego do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem w godzinach od 6.00 do 22.00 na teren nieruchomości;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Kontrolowane osoby fizyczne obowiązane są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności pozwolić na dokonanie czynności, o których mowa powyżej. Nie wpuszczenie na teren własnej posesji lub utrudnianie kontroli upoważnionym pracownikom urzędu grozi zastosowaniem art. 225 § 1 Kodeksu karnego, który stanowi: „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Podczas kontroli pracownicy Urzędu Miejskiego w Żelechowie dodatkowo będą informowali o możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła.

Prowadzenie kontroli jest obowiązkiem gmin wynikającym z zapisów Programu Ochrony Powietrza, a brak przeprowadzania kontroli może skutkować nałożeniem na gminy kary w wysokości do 500 000 zł.

Burmistrz Żelechowa zwraca się z prośbą o wyrozumiałość i nie utrudnianie wykonywania czynności kontroli, w związku z koniecznością przeprowadzenia ww. obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o ochronie powietrza, uchwały antysmogowej oraz Programu Ochrony Powietrza dla woj. mazowieckiego.

   Burmistrz Żelechowa

/-/ Łukasz Bogusz

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577