Urząd Miejski w Żelechowie
Mazowsze pomaga w inwestycjach gminnych
9 lipca 2021
W dniu 7 lipca 2021 r. Gmina Żelechów reprezentowana przez Burmistrza Żelechowa Łukasza Bogusza i Skarbnik Gminy Beatę Kosyra podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez członkinie zarządu Janinę Ewę Orzełowską i Elżbietę Lanc umowy na dofinansowanie szeregu zadań:
ℹ W ramach dotacji celowej Marszałka Województwa Mazowieckiego Gmina Żelechów otrzymała dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Żelechowie.
ℹ W ramach zadania „OSP-2021” podpisano umowę na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP w Goniwilku w postaci: 8 kompletów odzieży indywidualnej strażaka (8 szt. hełmów strażackich z latarką, 8 par butów strażackich, 8 szt. ubrań specjalnych, 8 par rękawic specjalnych). Kwota dofinansowania wynosi 20 000,00 zł, koszt całkowity zadania to 40 000,00 zł.
ℹ Dofinansowanie w ramach tego samego instrumentu otrzymało OSP w Stefanowie na zakup wyposażenia w postaci: 6 kompletów odzieży indywidualnej strażaka (6 szt. hełmów strażackich z latarką, 6 par butów strażackich, 6 szt. ubrań specjalnych, 6 par rękawic specjalnych). Kwota dofinansowania wynosi 19 998,00 zł, koszt całkowity zadania to 39 996,00 zł.
ℹ W ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP 2021” podpisano umowę na dofinansowanie wymiany bramy garażowej w budynku remizy OSP w Woli żelechowskiej. Dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł pokrywa w 100 % koszt realizacji zadania.
ℹ Kolejne dofinansowanie Gmina Żelechów otrzymała w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na zakup mobilnego systemu pomiarowego do badania zanieczyszczenia powietrza wraz z dronem. Koszt całkowity zadania wynosi 97 350,00 zł, otrzymane wsparcie wynosi 48 675,00 zł, co stanowi 50 % kosztów całkowitych zadania.
ℹ W ramach środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych Gmina Żelechów otrzymała dotację w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w Starym Goniwilku”. Zadanie przewiduje wykonanie nowej nawierzchni drogi z mieszanek mineralno bitumicznych na odcinku 589 mb, oraz obustronnych poboczy z kruszywa łamanego. Koszt całkowity realizacji zadania to 160 147,22 zł.
ℹ Kolejną umowę podpisano w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” na dofinansowanie zadania „Dom Działkowca”. Zadanie obejmuje zakup i dostarczenie domku letniskowego z przeznaczeniem na dom działkowca dla stowarzyszenia ogrodowego Rodzinny Ogród Działkowy „LOTNISKO” w Żelechowie. Kwota otrzymanego dofinansowania to 8 200,00 zł, koszt wkładu własnego Gminy Żelechów to 8 200,00 zł, wkład własny ROD Żelechów to 4 100,00 zł, koszt całkowity realizacji zadania to 20 500,00 zł.
ℹ W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” podpisano cztery umowy na dofinansowanie następujących zadań:
✔ „Modernizacja budynku remizy OSP we Władysławowie I” – zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu modernizacji pomieszczeń remizy OSP we Władysławowie I. Zostanie wykonana instalacja wodociągowa w pomieszczeniu kuchennym, wyremontowane zostaną ściany i sufit w pomieszczeniach sali głównej i kuchni. Ponadto zostanie zmodernizowana instalacja elektryczna w pomieszczeniach remizy. Koszt całkowity realizacji zadania to 34 000,00 zł, dofinansowanie stanowi 10 000,00 zł, wkład własny gminy to 24 000,00 zł, w tym 14 000,00 zł to środki z funduszu sołeckiego.
✔ „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kębłowie” – w ramach realizacji zadania zostanie rozbudowana linia oświetlenia ulicznego na długości 280 m, wraz z montażem opraw oświetleniowych w miejscowości Nowy Kębłów, przy drodze powiatowej Nr 1365W. Koszt całkowity zadania to 20 000,00 zł, otrzymane dofinansowanie to 10 000,00 zł, wkład własny gminy to 10 000,00 zł.
✔ „Modernizacja remizy OSP w Woli Żelechowskiej” – w ramach zadania zostanie dokonana wymiana drugiej bramy garażowej w budynku remizy OSP w Woli Żelechowskiej. Koszt całkowity realizacji zadania to 20 000,00 zł, otrzymane dofinansowanie to 10 000,00 zł, wkład własny gminy to 10 000,00 zł.
✔ „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kotłówka” – w ramach zadania zostaną wymienione stare oprawy oświetlenia ulicznego zlokalizowane przy drogach gminnych Nr 131409W i Nr 131408W w miejscowości Kotłówka, na nowoczesne oprawy LED. Koszt całkowity realizacji zadania to 20 000,00 zł, otrzymano dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł, wkład własny gminy to 10 000,00 zł.
ℹ Łącznie, na wszystkie z wymienionych zadań, Gmina Żelechów otrzymała z samorządu województwa mazowieckiego dotacje w wysokości 311 873,00 zł.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577