Urząd Miejski w Żelechowie
Nabór na rachmistrzów spisowych
15 czerwca 2020

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Burmistrz Żelechowa – Gminny Komisarz Spisowy na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728)  podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych  do spisu rolnego na terenie Gminy Żelechów.

Powszechny spis rolny 2020 odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

I. Kandydat na rachmistrza terenowego musi spełnić następujące warunki:

  • być pełnoletnim,
  • zamieszkiwać na terenie Gminy Żelechów,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Informacje ważne dla osób składających oferty:

  • rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
  • termin składania ofert: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

III. Szkolenie i egzamin kandydatów na rachmistrzów:

Kandydaci na rachmistrzów otrzymają dostęp do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

Kandydaci przejdą szkolenie zakończone egzaminem realizowanym za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy o liczby punktów z egzaminu. Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.

Wymagane dokumenty:

  • Zgłoszenie kandydatury z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu, adresu email.
  • Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata na rachmistrza terenowego wymagań wymienionych pkt. I. kandydat składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty można składać osobiście w sekretariacie (pok.6) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miejski w Żelechowie, 08-430 Żelechów ul. Rynek 1, z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – PSR 2020” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Żelechowie – nr tel. 25 754 10 61.

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH PSR 2020

zgloszenie_kandydata_oraz_oswiadczenie_pkt_1-5

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Procedura naboru rachmistrzów do PSR 2020

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577