Urząd Miejski w Żelechowie
Obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku na chodnikach
23 stycznia 2024

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.) oraz § 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów przyjętego uchwałą nr XXI/155/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 czerwca 2020 roku

przypomina się właścicielom nieruchomości o obowiązku:

uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych (chodników) położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

         Ww. obowiązek powinien być realizowany przez odgarnięcie zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających śliskość chodnika.

         Obowiązek sprzątania chodnika dotyczy: właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotów władających nieruchomością.

Powyższy obowiązek dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Zatem bez znaczenia jest, czy działka granicząca z chodnikiem jest zabudowana czy nie, czy właściciel mieszka na posesji czy nie.Niewykonanie ww. obowiązku podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ww. ustawy.

Burmistrz Żelechowa

 /-/Łukasz Bogusz

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577