Urząd Miejski w Żelechowie
Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
16 lutego 2021

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020r. poz. 1439 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każdy właściciel nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązany jest zgłosić posiadanie zbiornika bezodpływowego lub/i przydomowej oczyszczalni ścieków w Urzędzie Miejskim w Żelechowie ul. Rynek 1, w terminie 14 dni od dnia oddania zbiornika bezodpływowego lub/i przydomowej oczyszczalni ścieków do użytkowania. Zgłoszeniu do ewidencji podlegają także wybudowane w latach ubiegłych zbiorniki a dotychczas nie zgłoszone do ewidencji. Apelujemy do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia, aby zrobili to niezwłocznie.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Żelechowie ul. Rynek 1 pok. nr 11, na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Żelechowie oraz na stronie internetowej www.zelechow.pl.

Wypełniony druk można składać:

  • bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żelechowie, ul. Rynek 1 w godzinach pracy tj. poniedziałek – piątek 8.00–16.00,
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów,
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP).

Informujemy, iż zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2020r. poz. 1439 z późn. zm.), właściciele nieruchomości którzy wytwarzają ścieki sanitarne i pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, informujemy o konieczności niezwłocznego podpisania umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie Burmistrza Żelechowa na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żelechów.

Podmioty posiadające zezwolenie Burmistrza Żelechowa na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żelechów na dzień 11.02.2021r.:

– Wywóz Nieczystości Płynnych Kazimierz Stanisław Kiliszek,

– EKOLIDER Jarosław Wyglądała,

-WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. k.,

„CZYSTOPOL” Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Danuta Gendek,

– Jacek Wojtaś „SOLARPROFI”  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe.

Informacje o podmiotach posiadających zezwolenie Burmistrza Żelechowa na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żelechów dostępne są na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Żelechowie w zakładce „Prawo lokalne – Ochrona środowiska”.

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577