Urząd Miejski w Żelechowie
Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory dla krów mlecznych w systemie płytkiej ściółki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 243/1 poł. w miejscowości Łomnica gm. Żelechów ”.
25 marca 2021

BURMISTRZ ŻELECHOWA                                                                                                                                               Żelechów, dnia 24.03.2021 r.

 

 1. OŚr. 6220.1.2021.4

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  

B U R M I S T R Z A   Ż E L E C H O W A

 

Na podstawie art. art. 36 § 1 i § 2, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania  administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zwanego dalej K.p.a, oraz art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko ( Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ) Burmistrz Żelechowa zawiadamia Strony, że termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory dla krów mlecznych w systemie płytkiej ściółki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działce o nr ewid. 243/1 poł. w miejscowości Łomnica gm. Żelechów ”, zostaje przedłużony  do 31 maja 2021 r.

Przyczyną wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy jest konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie, o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.

Powiadamiam osoby, którym przysługuje status Strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a., polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania. W terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, Strony mogą zapoznać się z treścią wystąpień i dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w siedzibie Urzędu  Miejskiego w Żelechowie, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600. Sprawę prowadzi: inspektor Barbara Wałachowska tel. 25 7541006.

Liczba Stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, dlatego też zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania  na  środowisko, o decyzjach i czynnościach organu administracji publicznej Strony będą powiadamiane przez obwieszczenia.

Mając na uwadze art. 36 § 1 i art. 37 § 1 K.p.a informuję, że Stronom przysługuje  prawo wniesienia ponaglenia za pośrednictwem Burmistrza Żelechowa, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce.

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni  od dnia publicznego ogłoszenia.

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Żelechów, reprezentowana przez Burmistrza Żelechowa, z siedzibą: Rynek 1, 08-430 Żelechów, tel. (25) 754 11 44.
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Krzysztofa Mikulskiego, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-km@tbdsiedlce.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydawania decyzji środowiskowych.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych, zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań o których mowa powyżej jest obowiązkowe (wymagane na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa), podanie danych dodatkowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi załatwienie sprawy.
 6. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie; tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer działki, nazwa firmy, telefon, informacje o planowanej inwestycji, wypis z ewidencji gruntów niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 7. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa – RDOŚ,PPIS, PGW WP, jak również właściciele sąsiednich gruntów objętych postępowaniem.
 8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez okres 10 lat. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim zostały zebrane lub do wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:
 • dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-km@tbdsiedlce.pl.
 2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 1. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 2. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Z up. BURMISTRZA

/-/ Stefan Gora

Kierownik Wydziału Planowania

i Zarządzania Infrastrukturą

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577