Urząd Miejski w Żelechowie
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowie
31 maja 2023

Burmistrz Żelechowa
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Żelechowskiej

Organ prowadzący szkołę: Gmina Żelechów, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Żelechowskiej, Wola Żelechowska 10, 08-430 Żelechów.

 1. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1449 ze zm.).

 1. Wymagane dokumenty:

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: – stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata;

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3. w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672), lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia z 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 289);
 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2141) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.;
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 8. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021r. poz. 478) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.),
 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

Wszystkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii winny mieć klauzulę: „Za zgodność z oryginałem” opatrzoną datą i podpisem składającego oświadczenie.

Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. d – g, l i m.

 1. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu i adresem e-mail  oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Żelechowskiej” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żelechowie, ul. Rynek 1, pokój nr 6 w godzinach od 8.00 do 16.00 lub wysłać na adres Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów, w terminie do dnia 16 czerwca 2023 roku do godziny 16.00 ( decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty, które wpłyną po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

W konkursie dopuszcza się możliwość składania ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna być oznaczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Żelechowa.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie za pomocą poczty tradycyjnej oraz poczty elektronicznej na adresy wskazane przez nich na kopercie z dokumentami konkursowymi.

Do niniejszego ogłoszenia załącza się informację o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji w ramach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora w/w szkoły.

Zarządzenie Nr 0050.489.2023 Burmistrza Żelechowa z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu

 

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577