Urząd Miejski w Żelechowie
Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert
16 stycznia 2024

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku.

Działając zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Żelechowa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku.

1. W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Żelechów, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • korzystają z pełni praw publicznych;
  • nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
   w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie;
  • nie podlegają wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.);
  • posiadają wiedzę z zakresu ubiegania się o dotacje samorządowe przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Komisja działa na podstawie zasad zawartych w rozdziale V Uchwały LVII/386/2023 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

3. Do zadań członka Komisji konkursowej należy:

 • udział w posiedzeniu Komisji;
 • zapoznanie się z ofertami;
 • analiza złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym;
 • ocena złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

4. Zgłoszenie kandydata na członka Komisji konkursowej należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

5. Wypełnione formularze należy składać do dnia 22 stycznia 2024 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żelechowie, lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Żelechowie, Rynek 1,
08 – 430 Żelechów (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).

Zarządzenie Nr.0050.586.2024 Burmistrza Żelechowa z dnia 15 stycznia 2024 r.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577