Urząd Miejski w Żelechowie
Podsumowanie projektu grantowego „Wspólny Plan” oraz raport z przebiegu konsultacji społecznych
27 października 2021

Podsumowanie projektu grantowego „Wspólny plan”

Zakończył się ostatni – IV etap projektu grantowego „Wspólny plan” realizowanego przez Gminę Żelechów. Projekt realizowany był przez Fundację WiseEuropa – Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich i Fundację Stabilo, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Konsultacja projektu studium, obejmowała etap od podjęcia przez Radę Miejską w Żelechowie uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium do wystąpienia o opinię do gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej. Zgodnie z zatwierdzonym Indywidualnym Planem Konsultacji –  proces konsultacji  w ramach projektu „Wspólny Plan” zakończy się 31 października 2021 r. Do 31 grudnia 2021 r. projekt studium należy przedłożyć Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Żelechowie celem uzyskania opinii nt. dokumentu.

Na wstępie pragnę Wszystkim Państwu podziękować za udział w konsultacjach, za zaangażowanie w realizację projektu, którego finałem będzie uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów. W szczególności dziękuję za udział w wydarzeniach etapu zasięgania opinii tj. w spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami, w spacerze badawczym i rajdzie rowerowym. Opinie, sugestie, wnioski pozwoliły nam lepiej poznać oczekiwania właścicieli nieruchomości i mieszkańców na zagospodarowanie terenów.

W dniach od 23 do 26 sierpnia  2021r. odbyły się spotkania z mieszkańcami. Podczas spotkań urbanistka zaprezentowała koncepcję studium oraz omówiła założenia i wymogi w planowaniu przestrzennym. Zainteresowane osoby mogły zadawać pytania. Każdy z uczestników mógł uzyskać wszelkie informacje związane ze sporządzaniem studium oraz przedstawić swoje uwagi i opinie. Urbanistka odpowiedziała na wszystkie zadane pytania. Obecni na spotkaniach i w punkcie konsultacyjnym członkowie KS zachęcali do składania opinii na www.kmap.pl i pomagali zainteresowanym w złożeniu takiej opinii na platformie. W narzędziu została udostępniona koncepcja studium. Informacja o narzędziu kMap.pl była udostępniona na stronie internetowej w zakładce “Konsultacje społeczne” i aktualnościach oraz na profilu gminnym na Facebooku.

Przez cały czas trwania konsultacji zbierane były opinie i wnioski. Otrzymane wyniki sugerują, że mieszkańcy są zainteresowani działaniami gminy. Wskazuje na to chociażby ilość opinii i złożonych wniosków  przez uczestników  konsultacji społecznych dotyczących planowania przestrzennego w gminie. Głównymi zagadnieniami poruszanymi na konsultacjach społecznych były tematy związane z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej czy usługowej na danym terenie. Tereny, które obecnie są przeznaczone pod uprawy rolne cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Możliwość ich zagospodarowania była najczęstszym postulatem zgłaszanym przez uczestników konsultacji. Urbanistka, a także zespół KS przedstawiał wymagania, jakie musi spełniać dany teren, przede wszystkim dostęp do drogi, możliwość wykonania infrastruktury technicznej. Dyskusja i możliwość pokazania terenów na mapie znacznie ułatwiło rozmowy. Przeprowadzone konsultacje poszerzyły wiedzę mieszkańców na temat planowania przestrzennego, a wnioskodawcom pozwoliły na zapoznanie się z koncepcją studium.

Mieszkańcy biorący udział w wydarzeniach oprócz wskazywania swoich propozycji do Studium, poruszali bardzo różne tematy, nie zawsze bezpośrednio związane z głównym zakresem konsultacji społecznych. Wiele z nich dotyczyło zapisów aktualnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także przeznaczenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe, przemysł. Wskazywano także inne sprawy wymagające podjęcia działań, np. budowa infrastruktury technicznej w tym gazociągu, kanalizacji, potrzeby remontów dróg i budowa chodników na terenie miasta i gminy Żelechów, problemy z aktualnie realizowanymi inwestycjami (np. przebudowy, organizacja ruchu, nadzór konserwatorski) czy inne zagadnienia (np. estetyka miasta).

Ostatnim etapem  konsultacji społecznych jest wystąpienie o zaopiniowanie projektu dokumentu planistycznego do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Żelechowie.

Kontynuując procedurę planistyczną  zmierzającą do uchwalenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów  przeanalizujemy wszystkie zebrane wnioski, postulaty i zgłoszone propozycje oraz ocenimy możliwość ich realizacji w studium. Dalsze prace nad studium będą obejmowały szereg analiz: demograficznych, gospodarczych, środowiskowych, a w ich wyniku powstanie scenariusz rozwoju Gminy Żelechów. Decyzja o uwzględnieniu, bądź niemożliwości uwzględnienia wniosków i postulatów nastąpi w projekcie Studium. Wówczas też Burmistrz rozstrzygnie wnioski złożone formalnie. Na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium mieszkańcy będą mogli ponownie wpłynąć na jego zapisy, składając swoje uwagi do projektu. Wtedy też Burmistrz Żelechowa rozstrzygnie uwagi złożone formalnie i poprawiony projekt Studium przekaże pod głosowanie Rady Miejskiej w Żelechowie.

Kończąc, jeszcze raz dziękuję za zaangażowanie, poświęcony czas, cenne uwagi oraz kreatywne podejście do bardzo trudnego tematu. Państwa opinie, uwagi i potrzeby zostaną przeanalizowane i zweryfikowane przez zespół konsultacji społecznych oraz projektanta, który przygotowuje dokumentację planistyczną. Wynik konsultacji społecznych jest dla nas niezmiernie ważny. To właśnie Wasz głos, głos Mieszkańców Gminy Żelechów, powinien stanowić, w którym kierunku powinna rozwijać się Gmina Żelechów. Przekazane opinie z pewnością będą stanowić cenny wkład w dyskusję o przyszłości rozwoju Gminy Żelechów. Państwa aktywny udział w konsultacjach jest dowodem, na to, że dobro naszej Gminy nie jest Państwu obojętne.

Zapraszamy Wszystkich Mieszkańców do udziału we wszystkich planowanych w przyszłości  konsultacjach społecznych w Naszej Gminie.

Zachęcamy także do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych.

                                                                                                             Burmistrz Żelechowa

                                                                                                                                            (-)

                                                                                                                                    Łukasz Bogusz

Raport z przebiegu konsultacji społecznych

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577

Notice: Undefined index: content in /home/umzelechow/domains/zelechow.pl/public_html/wp-content/plugins/itlu/public/class-itlu-public.php on line 152