Urząd Miejski w Żelechowie
Program „Bezpieczna+” w Starym Goniwilku
28 lutego 2018

Od września do grudn ia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku realizowano rządowy program ”Bezpieczna+”. Zadanie współfinansowane było ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z 20% wkładem własnym. Koszt realizacji zadania wyniósł 15 799,48 zł. Głównym celem programu „Bezpieczna+” była poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Działania o charakterze profilaktycznym realizowane były w formie zajęć, wyjazdów edukacyjnych, warsztatów szkoleniowych i spotkań z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli. Wybrane zajęcia prowadzili przedstawiciele policji, straży pożarnej, służby zdrowia, nadleśnictwa, poradni psychologicznej. Nad całością programu czuwał zespół realizujący zadania w osobach: Halina Kostyra – pełniąca funkcję koordynatora oraz Monika Płatek, Urszula Mucha i Małgorzata Osińska.

W projekcie wzięło udział 46 uczniów klas I-VII. Realizacja programu rozpoczęła się od spotkań uczniów z przedstawicielami policji i zapoznania z zasadami bezpieczeństwa na drodze. Utrwaleniem poznanych zasad była wycieczka rowerowa do Żelechowa połączona ze zwiedzaniem Posterunku Policji i Urzędu Miejskiego. Następnym zadaniem było poznanie i utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania w domu, na podwórku, w lesie. Odbyły się spotkania z przedstawicielami straży pożarnej oraz nadleśnictwa. Podsumowaniem tego zadania był wyjazd do Garwolina do jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Równolegle w szkole realizowane były przez p. H. Kostyra zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz warsztaty dla uczniów i nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy (prowadzone przez ratowników medycznych). Odbyło się szkolenie dla rodziców na temat właściwych postaw wychowawczych z udziałem zewnętrznego trenera.

Listopad był miesiącem twórczej pracy. Uczniowie kl. IV i VII wystawili pod kierunkiem p. M. Płatek dwa spektakle teatralne(„Baśń o prawach dziecka” i „Trędowaty, bo nie kochany”), które uczyły tolerancji, asertywności, budowania relacji. Wszyscy uczniowie wzięli też udział w konkursie plastycznym „Bezpieczny uczeń” zorganizowanym przez p. U. Mucha, którego celem było plastyczne przedstawienie poznanych zasad. Nagrodą dla wszystkich uczniów objętych programem był wyjazd do Warszawy na Torwar na mikołajkowy koncert „5 złotych minut ratujących życie”, koncert promujący bezpieczne zachowania i udzielanie pierwszej pomocy.

Zwieńczeniem realizowanych zadań było opracowanie przez uczniów, rodziców i nauczycieli kalendarza na 2018 rok „Bezpieczeństwo na każdy dzień”, stanowiącego zbiór wypracowanych wspólnie zasad bezpieczeństwa. W kalendarzu zamieszczono fotografie dokumentujące realizowane zadania oraz fotografie prac plastycznych uczniów. Kalendarz został przekazany wszystkim podmiotom biorącym udział w programie, ponadto w wersji elektronicznej został udostępniony na profilu szkoły, dzięki czemu zasady bezpieczeństwa będą utrwalane przez cały rok. Podczas realizacji programu wykorzystano zakupiony sprzęt: laptop, projektor, ekran multimedialny, drukarkę i aparat fotograficzny oraz gry planszowe dla uczniów.

Działania zrealizowane w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku w ramach programu „Bezpieczna+” znacząco wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa uczniów zarówno w szkole jak i poza nią. Uczniowie zostali zapoznani z różnorodnymi zagrożeniami, poznali sposoby zapobiegania im, potrafią odpowiedzialnie korzystać z Internetu, znają zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, potrafią wezwać służby ratownicze na miejsce wypadku Wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy  będą utrwalać w kolejnych latach dzięki zakupionym grom planszowym.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577

Notice: Undefined index: content in /home/umzelechow/domains/zelechow.pl/public_html/wp-content/plugins/itlu/public/class-itlu-public.php on line 152