Urząd Miejski w Żelechowie
Raport o stanie gminy Żelechów za 2022 rok
22 czerwca 2023

Raport o stanie gminy za 2022

 1. Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), Burmistrz Żelechowa zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miejskiej w Żelechowie raport o stanie gminy.
 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.
 3. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi:
  • nad przedstawionym przez Burmistrza raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.
  • w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (tj. do dnia 28 czerwca 2023 r.).
  • mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
  • liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.
 4. Debata nad raportem o stanie gminy Żelechów za rok 2021 odbędzie się podczas LIII-ej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Żelechowie.
 5. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577