Urząd Miejski w Żelechowie
Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Żelechowie
25 czerwca 2021

25 czerwca br. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Żelechowie. Po przedstawieniu „Raportu o stanie Gminy w 2020 roku” i przeprowadzonej debacie nad Raportem radni udzielili Burmistrzowi wotum zaufania. Następnie po odczytaniu protokołu Komisji Rewizyjnej oraz uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez burmistrza Żelechowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok i pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żelechowie dotyczącym udzielenia absolutorium burmistrzowi Żelechowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2020 radni jednogłośnie, 13. głosami „za” zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok oraz udzielili burmistrzowi Żelechowa Łukaszowi Boguszowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

Po przegłosowaniu ww. uchwał Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie Daniel Kocielnik w imieniu radnych oraz Sekretarz Gminy Beata Talarek i Skarbnik Gminy Beata Kosyra w imieniu pracowników urzędu pogratulowali burmistrzowi uzyskania wotum zaufania i absolutorium. Burmistrz podziękował radnym za udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu. Podkreślił, jak trudny był 2020 rok, ze względu na pandemiczne ograniczenia, zagrażające realizacji wielu inwestycji. Z treści analizowanego Raportu o stanie gminy wynika, że mimo wielu trudności, wspólnym wysiłkiem udało się wiele z tych inwestycji zrealizować i w znacznej mierze wykonać budżet. Burmistrz podkreślił, jak dużym wsparciem są programy pomocowe, dzięki którym udało się pozyskać środki na realizację różnych zadań inwestycyjnych. Do takich programów należą między innymi Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Polska Cyfrowa, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw, Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Słowa podziękowania skierował do radnych za współpracę, zrozumienie i rozmowy zmierzające do realizacji zadań na rzecz gminy oraz do sołtysów za troskę o dobro wspólne mieszkańców. Podziękował także współpracownikom, z sekretarz i skarbnik Gminy, kierownikami jednostek organizacyjnych i podległych oraz wydziałów urzędu na czele. Szczególne podziękowanie za wiele prac wykonanych na rzecz gminy skierował na ręce kierownika dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Za trudną, ale bardzo potrzebną pracę podziękował kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jej pracownikom. Podziękowania popłynęły również do starosty powiatu garwolińskiego Mirosława Walickiego za współpracę, dzięki której drogi powiatowe na terenie naszej gminy uległy poprawie, do parlamentarzystów – Senator Marii Koc, Posła Henryka Kowalczyka, Posła Grzegorza Woźniaka, Posła Krzysztofa Tchórzewskiego, przedstawicieli samorządu województwa mazowieckiego – Marszałka Adama Struzika, Marszałek Ewy Janiny Orzełowskiej, Marszałek Elżbiety Lanc za okazywane wsparcie.

Burmistrz podkreślił, że przed samorządem kolejny rok pracy i wiele kolejnych zadań inwestycyjnych do realizacji. Do najważniejszych z nich należy przebudowa oczyszczalni ścieków, przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz dalsze remonty dróg, na które to zadania urząd będzie poszukiwał kolejnych środków zewnętrznych.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577