Urząd Miejski w Żelechowie
SESJA RADY MIEJSKIEJ
16 marca 2018

 Z A W I A D O M I E N I E

Działając zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zm. )
z a w i a d a m i a m    o   XLII-ej   sesji Rady Miejskiej w  Żelechowie, która odbędzie się w dniu 22 marca 2018r. o godz. 1600   w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności z okresu międzysesyjnego tj. od dnia 22 lutego 2018 r.
 4. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rady, które odbyło się w dniu 19  marca   2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2018 – 2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Żelechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Żelechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,   granic oraz  siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z terenu przy fontannie i fontanny miejskiej w Żelechowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości gruntowej wraz z lokalem użytkowym położonym w Żelechowie na okres pięciu lat w drodze bezprzetargowej.
 15. Podęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechów w 2018 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Gminie Żelechów na rok 2018.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żelechów na rok 2018.
 18. Przyjęcie sprawozdania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie z działalności oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2017 r.
 19. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie za rok 2017.
 20. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie za rok 2017.
 21. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017.
 22. Przyjęcie sprawozdania Prezesa Zarządu KS „Sęp” w Żelechowie z działalności klubu w roku 2017.
 23. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego  w 2017 r. na terenie Miasta i Gminy Żelechów.
 24. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Żelechów w okresie od 01.01.2017 –  12.2017r.
 25. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 26. Przyjęcie protokołu XLI -ej  sesji Rady Miejskiej   w Żelechowie.
 27. Sprawy różne.
 28. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                 WICEPRZEWODNICZĄCY

                                                                                                                                                 Rady Miejskiej w Żelechowie

                                                                                                                                                              Joanna Piekut

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577