Urząd Miejski w Żelechowie
Wsparcie dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego
19 października 2021

Uprzejmie informujemy, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Gmina Żelechów zamierza aplikować do przedmiotowego programu w zakresie zakupu sprzętu komputerowego, po uprzednim zebraniu zgłoszeń rodzin chętnych do uczestnictwa w projekcie.Projekt wspiera dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, posiadające krewnego w linii prostej, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

Ubiegać się o wsparcie mogą osoby, które spełnią następujące warunki:

  • dziecko/ pełnoletni uczeń zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • dziecko/ pełnoletni uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) z osobą, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR
  • dziecko/ pełnoletni uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy

Wymagane dokumenty można składać do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Żelechowie lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów w terminie do 29.10.2021 r. (liczy się data wpływu do urzędu).

Nadmieniamy, iż zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Żelechów do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego
Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność

Formularz_zapotrzebowania

Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577