Urząd Miejski w Żelechowie
Wybory ławników
5 czerwca 2023

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach, Rada Miejska w Żelechowie winna wybrać na kadencję 2024-2027 następującą liczbę ławników:

 1. Do Sądu Rejonowego w Garwolinie – 2,
 2. Do Sądu Okręgowego w Siedlcach – 0.

Wybory ławników do sądów odbywają się na zasadach określonych w rozdziale 7 dział IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.). oraz Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011, nr 121, poz. 693).

Do dnia 30 czerwca 2023 roku kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

 1. Prezesi właściwych sądów;
 2. Stowarzyszenia,
 3. Inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 4. Co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w art. 162 § 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Żelechowie po 30 czerwca 2023 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miejska w Żelechowie stwierdza w drodze uchwały.

Zgodnie z art. 158 Ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgodnie z w art. 159 Ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławnikami nie mogą być:

 1.  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011r., nr 121, poz. 693).

Zgodnie z w art. 162 § 2-5 Ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia;

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobach będących kandydatami na ławnika ponosi Skarb Państwa. W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za zaświadczenie w treści wniosku (pkt 11 formularza) podstawę zwolnienia z kosztów opłaty: art. 162 § 2 pkt. 1 w związku z art. 162 § 7 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2020, poz. 2072 ze zm.). Kandydaci na ławników powinni przedłożyć zaświadczenie/oświadczenie podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika lub listę, o której mowa w art. 162 § 4 ww. ustawy, podpisaną przez 50 obywateli, którzy zgłaszają daną osobę jako kandydata na ławnika.

 1. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2021 poz. 1050 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 4. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączać listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata, o której mowa w art. 162 § 4 Ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Administratorem danych osobowych kandydata na ławnika oraz osób zgłaszających kandydata na ławnika jest Rada Miejska w Żelechowie.

Wypełnione karty zgłoszenia kandydatów wraz ze wszystkimi załącznikami przyjmowane będą w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Karty zgłoszeń na ławników należy składać w Urzędzie Miejskim w Żelechowie, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów – sekretariat (pok. nr 6) w godz. 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku. Wzory karty zgłoszenia kandydata oraz informacje można otrzymać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żelechowie, lub pobrać poniżej.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata przy zgłoszeniu

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Oświadczenie kandydata na ławnika

Lista Obywateli zgłaszających kandydata na ławnika

Oświadczenie do uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRK

Oświadczenie do uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie informacji z KRK (grupa Obywateli)

Oświadczenie celem zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia potwierdzającego wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577