Urząd Miejski w Żelechowie
Zarządzenie Burmistrza Żelechowa w sprawie ogłoszenia konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
27 października 2021

Zarządzenie Nr 0050.253.2021 Burmistrza Żelechowa z dnia 26 października 2021 r.

Projekt programu współpracy na 2022 rok

Działając na podstawie art. 5 a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przekazuję w załączeniu projekt Uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Przedmiot i cel konsultacji: uzyskanie opinii na temat projektu Uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Forma konsultacji: pisemna, polegającą na przekazaniu projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów, w celu uzyskania pisemnie wyrażonej opinii w danej kwestii.

Termin konsultacji: 26.10.2021 r. – 08.11.2021 r.

Uprawnionym organizacjom przysługuje prawo zgłoszenia opinii i uwag do projektu na piśmie, w wyznaczonym terminie. Nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie opinii
i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie rozwiązań i regulacji albo rezygnację z przysługującego organizacji prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Uwagi lub opinie dotyczące projektu należy przedłożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Żelechowie lub przesłać na adres Urząd Miejski w Żelechowie, Rynek 1, 08 – 430 Żelechów (decyduje data wpływu do urzędu).

Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577