Urząd Miejski w Żelechowie
Zasady rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020
21 stycznia 2019

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe, mające jednakową wartość:

  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący       w Uchwale Nr XXX/203/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia  17 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, natomiast harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 określony został w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.17.2019 Burmistrza Żelechowa z dnia  9 stycznia 2019 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej muszą być przyjęte wszystkie dzieci zamieszkałe w granicach obwodu danej placówki. Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, jeżeli  dana szkoła dysponuje  wolnymi miejscami, dzieci zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W  postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący  w  Uchwale Nr XXXI/208/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów, natomiast harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 określony został w Załączniku nr 2 do w/w Zarządzenia Nr 0050.17.2019 Burmistrza Żelechowa z dnia 9 stycznia 2019 roku.

Zarządzenie Burmistrza Żelechowa 17 2019

Uchwała XXX 203 2017

Uchwała XXXI 208 2017

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577