Urząd Miejski w Żelechowie
Zasady rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022
14 stycznia 2021

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej,  publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe, mające jednakową wartość:

  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący  w Uchwale Nr XXX/203/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia  17 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.  Harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 określony został w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.182.2021 Burmistrza Żelechowa z dnia  12 stycznia 2021 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów w roku szkolnym 2021/2022.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej muszą być przyjęte wszystkie dzieci zamieszkałe w granicach obwodu danej placówki. Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, jeżeli dana szkoła dysponuje  wolnymi miejscami, dzieci zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W  postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący  w  Uchwale Nr XXXI/208/2017 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów, natomiast harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 określony został w Załączniku nr 2 do w/w Zarządzenia Nr 0050.182.2021 Burmistrza Żelechowa z dnia  12 stycznia 2021 roku.

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577