Urząd Miejski w Żelechowie
Zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019
28 lutego 2018

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe, mające jednakową wartość:

  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kryteria te zawarte są w Uchwale nr XXX/203/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2017roku, natomiast harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 określony został w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.261A.2018 Burmistrza Żelechowa z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowejmuszą być przyjęte wszystkie dzieci zamieszkałe w granicach obwodu danej placówki. Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, jeżeli  dana szkoła dysponuje  wolnymi miejscami, dzieci zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W  postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kryteria te są zawarte w Uchwale Nr XXXI/208/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, natomiast harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 określony został w Załączniku nr 2 do w/w Zarządzenia Nr 0050.261A.2018 Burmistrza Żelechowa z dnia 25 stycznia 2018 roku.

Zarządzenie Nr 0050.261A.2018

Uchwała Rady Miejskiej w Żelechowie Nr XXX/203/2017

Uchwała Rady Miejskiej w Żelechowie Nr XXXI/208/2017

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577