Urząd Miejski w Żelechowie
ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku
27 stycznia 2022

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVII/268/2021 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r., poz. 12489 z dnia 29 grudnia 2021 r.), Burmistrz Żelechowa zawiadamia, że od dnia 1 lutego 2022 roku na terenie miasta i gminy Żelechów będzie obowiązywała nowa wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Stawka podstawowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian.

 

miasto Żelechów gmina Żelechów
Miesięczna stawka opłaty za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny 32,00 zł 29,00 zł
Miesięczna stawka opłaty w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów 64,00 zł 58,00 zł
Wysokość zwolnienia w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym (tylko dla zabudowy jednorodzinnej) 8,00 zł/os 8,00 zł/os

Począwszy od 1 lutego 2022 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym będą naliczane według nowych stawek.Zmiana wysokości przedmiotowego zwolnienia nie powoduje obowiązku złożenia przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji (z wyłączeniem osób, które chcą zadeklarować posiadanie kompostownika), a wysokość nowej opłaty podana będzie w zawiadomieniu Burmistrza Żelechowa, wyliczonej jako iloczyn stawki opłaty i danych podanych w deklaracji z uwzględnieniem zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika. Właściciele nieruchomości, którzy mają zadeklarowany kompostownik otrzymają zawiadomienia przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty. Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają zadeklarowanego kompostownika nie otrzymają zawiadomienia. Terminy płatności pozostają bez zmian.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkujących mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Miejskim w Żelechowie, pokój nr 11.

 

BURMISTRZ ŻELECHOWA

                                                                                                                    /-/ Łukasz Bogusz      

Kontakt


Zadzwoń lub skorzystaj z formularza

ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów (25) 754 11 44 urzad@zelechow.pl BS Garwolin O/Żelechów
32 9210 0008 0019 2239 2000 0040
Numer Konta do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
34 9210 0008 0019 2239 2000 0780

Dane Gminy NIP: 826-20-37-238 REGON: 711 582 204
Dane Urzędu Miejskiego NIP: 826-14-30-904 REGON: 000 530 577